Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №232 комбінованого типу" Дніпровської міської ради
 
.

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Річний звіт про діяльність закладу освіти

завідувача комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 232 комбінованого типу» Дніпровської міської ради

Горбаток Віри Василівни

перед колективом та громадськістю на загальних зборах

(серпень 2018 року)

 

Даний звіт зроблений відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Мета: Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2.    Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України,

- Закону України «Про освіту»,

- Закону України «Про дошкільну освіту»,

- «Положення про дошкільний навчальний заклад»,

- Базового компоненту дошкільної освіти України,

- Закону України «Про охорону праці»,

- Комплексної програми «Дитина в дошкільні роки»,

- Статуту дошкільного навчального закладу та річного плану роботи.

Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку. 

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Безпосереднє керівництво  закладом дошкільної освіти здійснює завідувач, згідно зі Статутом дошкільного навчального закладу.

Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 232 комбінованого типу»Дніпровської міської ради спеціалізований для дітей з вадами зору, розташований за адресою: 49017, м. Дніпро, вул. Авіаційна, буд. 10. Заклад розрахований на 4 групи з наповнюваністю 60 дітей. Фактичний склад дітей за списком – 81 дитина. 

Напрямок роботи дошкільного закладу - корекційно-відновлювальний.

Мова навчання і спілкування – російська, українська.

На даний час в  закладі функціонує 4 групи:

- група раннього віку;

- група 4-го року життя;

- група 5-го року життя;

- група 6-го року життя;

Групи комплектуються залежно від умов роботи закладу та віковими ознаками.

Зараховування дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється на підставі заяви батьків, висновку психолого-медико-педагогічної комісії, медичної довідки про стан здоров’я дитини, ксерокопії свідоцтва про народження дитини.

Дошкільний навчальний заклад працює з 7.00 – до 17.30 з п’ятиденним робочим тижнем. Чергова група працює з 06.30 до 18.30.

Дошкільний заклад укомплектований педагогічними кадрами та технічним обслуговуючим персоналом згідно штатного розпису. В закладі працює 24 працівника, із них 13 педагогічних працівників, 11 осіб технічного персоналу.

Педагогічний процес у закладі забезпечують 13 кваліфікованих спеціалістів: 6 педагогів мають вищу освіту, двоє із них мають звання «вчитель-методист» та «практичний психолог-методист»; 2 вихователя навчаються у Дніпропетровському національному університеті, 1 вихователь у Донбаському державному педагогічному університеті. Робота з кадрами проводиться планомірно та систематично.

Атестація педагогічних працівників у закладі проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників. Атестація підпорядкована перспективному плануванню на п’ять років, проводиться в зазначені Положенням терміни. За результатами атестації педагоги відповідають займаній посаді. Згідно з перспективним та річним планами закладу 2 педагога пройшли курсову перепідготовку на базі Комунального закладу вищої освіти "Дніпровська академія непереривної освіти". За результатами атестації 2018 року вчителю-логопеду встановлена кваліфікаційна категорія "спеціаліст першої категорії".

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників дошкільного закладу дозволяють зробити висновок про можливість проведення освітнього процесу на високому рівні.

Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. План роботи схвалено педагогічною радою закладу та узгоджено з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Планування роботи здійснювалося відповідно до Інструктивно-методичних рекомендацій «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році» (Додаток до листа МОН України від 13.06.2017 № 1/9-322).

Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в дошкільному закладі функціонує методичний кабінет, який є науково-методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом 2017-2018 навчального року кабінет поповнився наочно-дидактичними посібниками, навчально-методичною літературою, аудіо записами. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями.

Необхідність застосування інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі дошкільного закладу регламентовано вітчизняною нормативно-правовою базою. Педагоги дошкільного закладу володіють комп’ютером і мають в особистому користуванні 3 комп’ютера, 2 принтера, 2 ксерокса, 2 телевізора, магнітофон. Дошкільний заклад має доступ до мережі Iнтернет, свій сайт і електронну поштову скриньку. Розміщення важливої інформації на сайті ДНЗ дозволяє своєчасно довести її до відома батьків вихованців, це привело до більш високого рівня взаємодії педагогів і батьків закладу.

Педагоги нашого закладу чітко усвідомлюють, що на сучасному етапі розвитку суспільства ефективне вирішення пріоритетних завдань розвитку, навчання та виховання дітей неможливе без пошуку оптимальних форм організації освітнього процесу, використання перспективного передового досвіду, а також здійснення інноваційної діяльності. Тому вони в постійному пошуку оригінальних, нестандартних рішень різноманітних проблем, прямими продуктами яких можуть бути нові навчальні технології, оригінальні ідеї, форми та методи виховання, нестандартні підходи в освітньому процесі. Педагогічний колектив дошкільного закладу брав участь  у міських методичних об’єднаннях науково-методичного і пізнавального характеру, що сприяє підвищенню професійної компетентності спеціалістів, покращенню якості володіння різноманітними методами роботи.

З педагогічними працівниками використовувались групові та індівідуальні форми роботи: педагогічні ради, семінари-практикуми консультації, круглі столи, дискусії, ділові ігри, тренінги тощо. Важливим фактором підвищення професійного рівня педагогів є самоосвіта.

Протягом 2017-2018 навчального року колектив дошкільного закладу активно працював над реалізацією науково-методичної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» (ІІІ етап практичний). В освітньо-виховний процес впроваджувалась новітня інноваційна технологія А. Шептифрац «В світі гри та фантазії».

Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснювався відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти, комплексної програми Л. Крутій «Дитина в дошкільні роки». Рішення про вибір програм обговорено й схвалено педагогічною радою закладу (протокол № 4 від 28.08.2017).

Основною формою організаційної роботи навчальної діяльності дітей дошкільного віку у нашому закладі залишаються заняття з різних видів діяльності. Вихователі проводять заняття індивідуальної та групової форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові.

Організація життєдіяльності дітей включала в себе гурткову роботу з шахів, трудову діяльність, самостійну художню діяльність, роботу з безпеки життєдіяльності. З дітьми проводились Дні здоров’я, свята, ранки, музично-спортивні розваги, організовувалися конкурси, вікторини, виставки дитячих малюнків та поробок, спільних робіт з батьками та вихователями.

Вихователі, вихованці та їх батьки брали участь у різноманітних конкурсах, виставках малюнків «Сторінка безпеки», Тиждень знань з ОБЖД, оформленні виставки дитячої творчості «Рідній матусі».

Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Невід’ємною частиною збереження здоров’я дітей є раціональне харчування, яке отримують діти у дошкільному навчальному закладі. Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Батьківська плата на кінець навчального року складала 60% від вартості харчування за день, 40% за рахунок бюджету.

Щоденна вартість харчування становить:

ранній вік                     - 27 грн. 93 коп.

дошкільний вік           -  44 грн. 30 коп.

Батьки сплачують за харчування:

ранній вік            - 11 грн. 45 коп. - (60% ) - батьківська плата;

16 грн. 48 коп. - (40% ) - за рахунок бюджету;
дошкільний  вік  - 18 грн. 16 коп. - (60%) - батьківська плата;

26 грн. 14 коп. - (40%) - за рахунок бюджету.

На початок навчального року складається банк даних дітей пільгових категорій та надається до департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.  На підставі наданих підтверджуючих документів видається наказ про забезпечення цих дітей пільгами в оплаті за харчування.

Протягом року в дошкільному закладі було організовано якісне раціональне 3-х разове харчування дітей при 10,5 годинному перебуванні в закладі. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу. Протягом 2017-2018 навчального року дієтичне харчування отримували дві дитини.

Контроль за організацією повноцінного, безпечного та якісного харчування дітей у закладі здійснювався систематично адміністрацією закладу. Продукти харчування та продовольча сировина приймалися до закладу з відповідним пакетом документів, у необхідній кількості, з дотриманням умов і термінів зберігання та реалізації продуктів харчування. Старшою медичною сестрою контролювались санітарно-гігієнічні умови збереження сировини і продуктів у коморі, температура у холодильному обладнанні, із занесенням щоденних даних до відповідного журналу. У закладі систематично здійснювався контроль за закладкою продуктів харчування на харчоблоці, видачею порційної їжі у групах. Вся документація з питань організації харчування велася своєчасно і якісно.

Належна увага приділялась культурі прийому їжі. Культурно-гігієнічні навички у дітей під час організації харчування сформовані на достатньому рівні.

Питання харчування постійно обговорювались на педагогічних радах, виробничих нарадах. За результатами лабораторного контролю за якістю харчування випадків неякісного приготування страв не зафіксовано.

Харчоблок дошкільного навчального закладу обладнано системою доочищення питної води.

Санітарно-освітня робота серед батьків проводилась через бесіди, інформаційні листи, консультації, в яких розроблено заходи, що спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків, щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводилась консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка.

Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту», «Про охорону праці», «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в закладах освіти», «Інструкції по організації охорони життя і здоров‘я дітей в дошкільних навчальних закладах», Правил пожежної безпеки в Україні, Положення про дошкільний навчальний заклад, Статуту ДНЗ, затверджених заходів, в дошкільному закладі впроваджується державна політика в галузі охорони праці, яка базується на принципах пріоритету життя і здоров'я працівників та дітей відповідно до створення безпечних умов праці, навчання та виховання.

Діяльність працівників закладу регламентується їх посадовими інструкціями, які затверджуються завідувачем, а також інструкціями з охорони праці, які розроблені відповідно до «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».

В будівлі дошкільного закладу розміщені план-схеми евакуації учасників навчально-виховного процесу, затверджені завідувачем; звільнені від сторонніх предметів шляхи евакуації, аварійні виходи; обладнані куточки з питань безпеки життєдіяльності. Завідувачем розробляються плани заходів щодо поліпшення безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу, профілактики випадків пожежі, побутового травматизму, забезпечення виконання санітарно-гігієнічних норм.

У закладі в наявності протипожежний інвентар, пожежний щиток, в достатній кількості вогнегасників. Проводиться профілактична робота з перевірки протипожежного стану приміщень, стану готовності засобів пожежогасіння та дотримання учасниками навчально-виховного процесу правил техніки безпеки.

Щорічно оформляються акти готовності дошкільного закладу до роботи в поточному навчальному році, проводиться замір опору ізоляції освітлювальної та силової електромереж, заземлення з оформленням акту.

Адміністрація та працівники постійно слідкують за дотриманням безпечних умов перебування дітей в дошкільному закладі, профілактикою дитячого травматизму.

Робота педагогів орієнтована на виконання вимог Базового Компоненту дошкільної освіти щодо формування у дошкільників безпечних навичок життєдіяльності, виховання у дітей почуття свідомого та обов’язкового виконання у повсякденному житті встановлених правил і норм поведінки.

З метою формування безпечних навичок поведінки у дітей, їх батьків, працівників закладу систематично проводяться «Тижні безпеки життєдіяльності», спеціально організовані заняття, розваги, виставки дитячих робіт, бесіди, консультації. В закладі впорядковано необхідну кількість наочного та дидактичного матеріалу для формування та закріплення у дітей знань про безпечну поведінку.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», наказів Міністерства охорони здоров‘я України «Про порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій», власного Статуту, обов’язковим для усіх категорій працівників дошкільного закладу є проходження щорічних медичних оглядів. Адміністрація контролює дотримання термінів проходження медичних оглядів працівниками. Попередні медичні огляди – обов’язкова умова при прийомі на роботу в дошкільний заклад працівників різних категорій.

Адміністрація та профспілковий комітет виступають разом за належний контроль у навчально-виховній, оздоровчій та культурно-масовій роботі. Мікроклімат в колективі можна визнати позитивним.

Питання господарської роботи є найскладнішими у роботі керівника, оскільки на його розв’язання потрібні кошти. Я вдячна всім батькам, педагогічному колективу, хто бере участь у покращенні матеріально-технічної бази закладу та оснащенні освітнього процесу. 

Протягом року було проведено:

  • поточний ремонт водонагрівачів (5 шт.), із заміною тенів– 3620 грн.
  • поточний ремонт кабінету завгоспа із заміною 3-х дверей :

вхідні (броньовані) – 7000 грн.

міжкімнатні             – 5000 грн.

міжкімнатні             – 2850 грн.

шпалери                  – 1715 грн.

підписка методичної літератури – 3400 грн.

пакет підключення сайту ДНЗ     –  550 грн.

поточний ремонт газової плити  – 3300 грн.

канцелярські товари                    – 4218 грн.

миючі засоби                               – 1912 грн.

господарчі товари                       – 7140 грн.

поповнення інтернету                  – 1050 грн.

обслуговування оргтехніки         – 2800 грн.

Подаровано та оприбутковано за рахунок благодійних батьківських внесків  у 2017 році:

Кастрюля нержавіюча (15 шт.)     - 2715.00 грн., акт від 12 04.2018.

Оприбутковано за рахунок бюджетних коштів у 2018 році:

Компютерний клас №1 (комп’ютер–4 шт., телевізор–1 шт., роутер-1)

- 168 600.00 грн., акт від 25.01.2018.

За рахунок бюджетних коштів було проведено промивку системи опалення, повірку лічильників теплової енергії, придбано дезінфікуючий засіб «Бланідаз».

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996, Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення» в закладі в наявності журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

Адміністрація закладу висловлює щиру подяку батькам вихованців за активну участь у розумінні та вирішенні проблем нашого дошкільного навчального закладу, за те, що Ви пройняті турботою про долю й виховання наших малюків. Завдяки Вам оновлюється матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу, що дає змогу повноцінному розвитку наших дітей.

 

 

 

Звіт завідувача

Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад

(ясла-садок) № 232 комбінованого типу» Дніпровської міської ради

за 2016/2017 навчальний рік

перед педагогічним колективом і громадськістю

від 21.09.2017 року

 

Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 232 комбінованого типу» Дніпровської міської ради для дітей з вадами зору знаходиться в підпорядкуванні департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Заклад розпочав функціонування  01 червня 1952 року. 

Планова потужність               -     56 місць.

Фактично відвідувало            -     83 дитини.

На сьогоднішній день у закладі функціонує 4групи, із них:

група раннього віку (загального типу)                  - 19 дітей;

група молодшого віку (спеціалізована)                 - 19 дітей;

група середнього віку (спеціалізована)                 - 19 дитини;

група старшого віку (спеціалізована)                    - 21 дитина.

Режим закладу   -  10 год. 30 хв.,  12 годин – робота чергової групи.

Напрямок роботи  корекційно-відновлювальний.

Мова навчання і спілкування – російська, українська.

І. Відповідність документації, вимогам законодавства.

Дошкільний навчальний заклад керується нормативно-правовими документами державних органів та органів управління освітою, які регламентують діяльність дошкільного закладу та його керівника.

Ділова документація ведеться відповідно до вимог Примірної інструкції з діловодства, створена номенклатура справ.

Річний план роботи з додатками схвалений педагогічною радою і погоджений департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Робота планується з урахуванням специфіки закладу, відповідає вимогам Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), програми «Дитина в дошкільні роки» та корекційних програм.

ІІ. Загальний стан території, будівель та приміщень

навчального закладу.

Земельна ділянка поділена на функціональні зони: ігрові майданчики, з обладнанням для різних видів рухової діяльності та спортивних ігор, тіньові навіси, клумби. Обладнання на майданчиках розміщене раціонально, відповідає санітарним вимогам, навчально-виховним та естетичним нормам, травмобезпечне.

Загальний стан території, будівель та приміщень закладу знаходиться у задовільному стані. Облаштування та утримання будівель, прилеглих територій ведеться відповідно до державних Санітарних норм та правил. 

В дошкільному закладі є музично-спортивна зала.

Груповий осередок має роздягальню, ігрову кімнату, спальню, кімнату гігієни, кімнату для миття посуду, які перебувають у належному стані.

У закладі є кабінети завідувача, завгоспа, кабінет вихователя-методиста та практичного психолога, 2 кабінети вчителів-дефектологів та вчителя-логопеда, в яких зібрано теоретичний та практичний матеріал для організації навчально-виховного процесу. 

Згідно вимог державних Санітарних норм та правил для організації життєдіяльності дітей у закладі функціонує медичний блок: кімната для маніпуляційної роботи та лікування вад зору, кабінет лікаря-офтальмолога.

Основні приміщення дошкільного закладу мають безпосередньо природне освітлення. Джерела штучного освітлення забезпечують достатнє й рівномірне освітлення всіх приміщень і відповідають нормативам.

Навчально-адміністративні, господарчі та підвальні приміщення використовуються за призначенням, знаходяться в належному стані, що відображено в актах технічного огляду.

Теплопостачання забезпечує комунальне підприємство «Теплоенерго». Теплова мережа перебуває в робочому стані, що підтверджено актами готовності, але тепловідведення, яке знаходиться на горищі потребує термінового капітального ремонту.

Гарячим водопостачанням дошкільний заклад забезпечують шість водонагрівачів.

Раціонально використовуються матеріально-технічні ресурси. Ведеться  постійна робота у напрямку залучення додаткових коштів адміністрацією закладу.

ІІІ. Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу

та їх раціональне використання.

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу – є одним із провідних напрямків роботи завідуючої та ради ДНЗ. Протягом останніх років матеріально-технічна база дошкільного закладу значно покращилась. Завдяки наданій допомозі від батьків було придбано:

ксерокс                                                                                                                    500.00 грн.

системний блок                                                                                                   2 000.00 грн.

змішувачі для води                                                                                                 950.00 грн.

будівельні матеріали для навісу                                                                        4 500.00 грн.

періодичні видання                                                                                             2 500.00 грн.

вивіска ДНЗ                                                                                                            700.00 грн.

асфальтове покриття                                                                                           1 800.00 грн.

поточні ремонти мийної та туалетної кімнат гр. № 3                                    3 200.00 грн.

поточні ремонти мийної та роздягальної кімнат

із заміною лінолеуму гр. № 2                                                                             8 500.00 грн.

поточний ремонт музичної зали, медичного блоку                                        1 700.00 грн.

перезарядка вогнегасників                                                                                    520.00 грн.

Загальна сума                                                                                                     26 870.00 грн.

Подаровано та оприбутковано за рахунок батьків у 2017 році

Водонагрівач Atlantic (50 л)                                                          3 600.00 грн., акт від 10.10.2017

Подушка синтепонова (80 шт.)                                                      3 200.00 грн. акт від 10.10.2017

Тумба для взуття                                                                                200.00 грн. акт від 10.10.2017

Доріжка 2 шт.                                                                                      260.00 грн. акт від 10.10.2017

Доріжка 6 шт.                                                                                      300.00 грн. акт від 10.10.2017

Стіл журнальний                                                                                150.00 грн. акт від 10.10.2017

Подаровано та оприбутковано за рахунок батьків у 2016 році

Ігрова стінка «Кондитерська»                                                           638.00 грн. акт від 11.11.2016

Куточок «Ряження»                                                                         1 127.00 грн. акт від 11.11.2016

Куточок «Медичний»                                                                      1 512.00 грн. акт від 11.11.2016

Стіл медичний ігровий                                                                       630.00 грн. акт від 11.11.2016

Кушетка медична ігрова                                                                    362.00 грн. акт від 11.11.2016

Ростомір медичний ігровий                                                               357.00 грн. акт від 11.11.2016

Стіл медичний ігровий                                                                       155.00 грн. акт від 11.11.2016

Тумба кухонна (7 шт.)                                                                     7 462.00 грн. акт від 03.10.2016

Тумба кухонна (1 шт.)                                                                        748.00 грн. акт від 03.10.2016

Шафа для дитячого одягу (2шт.)                                                   1 500.00 грн. акт від 03.10.2016

Ліжко 2-х ярусне (4 шт.)                                                                 4 800.00 грн. акт від 03.10.2016

Оприбутковано за рахунок бюджетних коштів у 2016 році:

Стільці дитячі (24 шт.)                                                                   4 080.00 грн. акт від 26.01. 2016

Ліжко дитяче 2-х ярусне (10 шт.)                                               20 000.00 грн. акт від 26.01. 2016

Матрац Фоваріт (20 шт.)                                                                5 200.00 грн. акт від 26.01. 2016

Холодильник CANDY                                                                     9 580.00 грн. акт від 19.09.2016

Кушетка                                                                                            3 612.60 грн. акт від 02.11.2016

Ростомір                                                                                           2 340.00 грн. акт від 02.11.2016

Столик інструментальний                                                              1 814.40 грн. акт від 02.11.2016

За рахунок районного бюджету виконано у 2016 році:

Поточний ремонт вікон                                                                                              100 000.00 грн.

Поточний ремонт централізованого постачання холодної води                              90 000.00 грн.

Протягом року проводились поточні ремонти тепло-, водопостачання та прочистка каналізаційної системи, своєчасно ремонтувалось технологічне обладнання, оргтехніка, замінено ванни для миття посуду у всіх вікових групах та харчоблоці.

Всі надходження оприбутковані постійно діючою комісією дошкільного закладу.

Хочу висловити слова щирої вдячності батькам наших вихованців за матеріальну підтримку та допомогу у вирішенні поточних, нагальних питань.

ІV. Організація роботи щодо професійного розвитку педагогічних працівників.

Дошкільний навчальний заклад укомплектований педагогічними кадрами та технічним обслуговуючим персоналом згідно штатного розпису.

Педагогічний процес у закладі забезпечують 15 кваліфікованих спеціалістів: завідувач, вихователь-методист, 6 вихователів, музичний керівник, практичний психолог, вчитель-логопед, 3 вчителя-дефектолога, керівник гуртка.

З них мають освіту:

повна вища педагогічна        - 9;

базова вища педагогічна       - 1;

базова педагогічна                 - 4;

професійно-технічна             - 1;

Рівень кваліфікації:

вища категорія                       - 5;

I категорія                              - 2;

I І категорія                            - 1;

педагогічне звання                - 2.

Адміністрацією дошкільного закладу створено всі умови для працівників, які заочно здобувають освіту: при виконанні учбового плану їм надаються додаткові оплачувані відпустки, мають змогу користуватися науковою, методичною та періодичною педагогічною літературою для написання контрольних робіт, доповідей тощо. В 2017 році 3 вихователя здобувають вищу освіту навчаючись в Дніпропетровському та Донецькому національних університетах.

Необхідність застосування інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі дошкільного закладу регламентовано вітчизняною нормативно-правовою базою. Педагоги дошкільного закладу володіють комп’ютером і мають в особистому користуванні 2 комп’ютера, 2 принтера, 2 ксерокса, телевізор, магнітофон. Дошкільний заклад має доступ до мережі Internet, свій сайт і електронну поштову скриньку. Розміщення важливої інформації на сайті ДНЗ дозволяє своєчасно довести її до відома батьків вихованців, це привело до більш високого рівня взаємодії педагогів і батьків закладу.

Атестація педагогічних працівників у закладі проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

Атестація підпорядкована перспективному плануванню на п’ять років, проводиться в зазначені Положенням терміни. За результатами атестації педагоги відповідають займаній посаді.

З метою підвищення фахової майстерності педагогічних кадрів курсова перепідготовка проходить в ДОІППО згідно з перспективним планом на 5 років.

Педагогічний колектив дошкільного закладу бере участь  у міських методичних об’єднаннях науково-методичного і пізнавального характеру, що сприяє підвищенню професійної компетентності спеціалістів, покращенню якості володіння різноманітними методами роботи.

В квітні 2017 року на базі нашого закладу пройшов міський семінар-практикум для спеціалістів «Психолого-медико-педагогічний супровід дітей з вадами зору в умовах ДНЗ».

Методична робота - це частина системи безперервної освіти вихователів. Метою методичної роботи являється засвоєння найбільш раціональних методів і прийомів виховання та навчання дітей, підвищення методичної підготовленості педагога до організації педагогічного процесу, обмін досвідом між членами педагогічного колективу. Вона орієнтована на досягнення та підтримку високої якості навчально-виховної роботи у закладі.

В дитячому закладі використовуються групові та індівідуальні форми роботи: педагогічні ради, семінари- практикуми консультації, круглі столи, дискусії, ділові ігри, тренінги. Важливим фактором підвищення професійного рівня педагогів є самоосвіта.

V. Організація психолого–медико-педагогічного супроводу корекційно-відновлювальної  роботи  з  дітьми,  які мають  вади  зору.

Дошкільний заклад здійснює організацію психолого-медико-педагогічної та корекційно-відновлювальної роботи за такими основними напрямками: організаційно-педагогічний, лікувально-відновлювальний та корекційно-виховний, які забезпечують не тільки можливість засвоєння дітьми загальноосвітньої та корекційної програми, але й розвиток та  динаміку функції зорового аналізатора, корекцію відхилень розвитку дітей з вадами зору.

У роботі за цими напрямками на кожного спеціаліста: лікаря-офтальмолога, вчителя-дефектолога, практичного психолога, вчителя-логопеда, вихователя покладені взаємозалежні і взаємообумовлені задачі.

Корекційно-відновлювальна робота дітей з вадами зору передбачає здійснення позитивної динаміки на весь процес протікання розвитку. Так, частково сформовані якості вимагають цілеспрямованого виховного впливу на хід їхнього розвитку.

Завдання психолого–медико-педагогічного супроводу корекційно-відновлювальної роботи з дітьми полягає в тому, щоб через систему спеціальних методів і прийомів подолати і заповнити недоліки в розвитку і нормалізувати хід психічного та фізичного розвитку дошкільника.

Психолого–медико-педагогічна корекція створює умови для оволодіння дітьми знань на рівні програмових вимог, для формування всебічно розвиненої особистості.

Лікарем-офтальмологом, практичним психологом, вчителем–логопедом, вчителем-дефектологом розробляються та надаються рекомендації вихователям щодо організації навчально-виховного процесу з дітьми, які мають вади зору. Це відображається у книзі взаємозв’язку роботи вчителя-дефектолога та вихователя групи.

Корекційно-відновлювальна робота з дітьми проводиться у формі підгрупових занять корекційно-компенсаторного характеру, індивідуальних занять з метою виправлення відхилень у розвитку дітей.

Під час лікування дітей з вадами зору використовуємо бівізіотренер, кольоротест, синоптофор.

Позитивна оцінка нашої роботи це те, що всі наші діти навчаються у загальноосвітніх школах.

VI. Організація розвивального навчально-виховного середовища.

Дитина з особливими освітніми потребами не повинна займати особливого становища в закладі, вона має почуватися природно, досягти самостійності, наскільки це можливо. Дуже важливо створити в групі таку атмосферу взаєморозуміння та взаємодопомоги між дітьми, щоб забезпечити дитині з особливими освітніми потребами можливість самоствердитись, подолати неадекватні установки та стереотипи, набути певних навичок соціальної поведінки.

Облаштовуючи дитячий садок, ми прагнемо зробити його затишним, приємним для перебування дітей, привабливим для гостей. Організовуючи  життєвий простір у групових приміщеннях, враховуємо його величезну значимість для становлення особистості.

Розвивальне навчально-виховне середовище організовано згідно з вимогами Базового Компоненту дошкільної освіти, державних програм,  Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібники та іграшок у дошкільних навчальних закладах, відповідно до вимог Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей», задовольняє фізичне і психологічне благополуччя дошкільників, враховуючи вікові можливості та інтереси дітей.

Організація життєдіяльності дітей з урахуванням освітніх ліній «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина у світі культури», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини» дає змогу забезпечити належний рівень соціально-особистісного розвитку дітей дошкільного віку в структурі неперервної освіти.

Згідно річного плану роботи закладу передбачені початковий, проміжний та кінцевий моніторингові дослідження рівня знань, вмінь та навичок дітей всіх вікових категорій за лініями розвитку.

За результатами моніторингових досліджень можна дійти висновку, що у  всіх випускників на достатньому рівні сформовано психологічну, мотиваційну, фізичну і інтелектуальну готовність до школи.

Дошкільний заклад достатньо забезпечений матеріально-технічної базою для всебічно особистісно-орієнтованого розвитку дитини, для виховання соціально-компетентного дошкільника. Разом з тим, у недостатній кількості матеріалу та атрибутів для театралізованої діяльності, організації будівельних ігор.

Створений простір в групових кімнатах спонукає дітей до різних видів діяльності, використовується таким чином, щоб дошкільнята мали можливість діяти як невеличкими групами, так і індивідуально. Для активізації розвитку здібностей дітей оснащені осередки художньо-естетичної, пізнавально-мовленнєвої, експериментально-дослідницької, трудової діяльності; в достатній кількості обладнання та атрибутів для організації сюжетно-рольових ігор та корекційної  роботи.   

Розвивальний характер середовища забезпечується педагогічно-виправданим використанням його можливостей і систематичним, цілеспрямованим його збагаченням. Середовище збагачується через покращення якісних параметрів: естетичності, гігієнічності, комфортності, функціональної надійності та безпеки, відкритості до змін та динамічності, відповідності віковим особливостям дітей. Вихователі дбають про те, щобдіти вільно орієнтувалися у створеному середовищі, мали вільний доступ до всіх йогоскладових, самостійно діяли в ньому.

В предметному оточенні дітей домінують дидактичні ігри, які сприяють максимальному накопиченню сенсорного та чуттєвого досвіду, розвитку дрібної моторики, розширенню уявлень про властивості знайомих предметів; про колір, форму, величину, положення у просторі, що необхідно для дітей з вадами зору.

В закладі є музично-спортивна зала, в якій реалізуються сучасні направлення та програмові вимоги фізичного, музичного та творчого розвитку дітей. В музичній залі проходять свята, музичні та фізичні розваги, театралізована діяльність, перегляд мультфільмів та розвиваючих програм.

Створюючи розвивальне середовище, вихователі враховують не лише наповнення його ігровими атрибутами, дидактичним матеріалом, а й створюють сприятливі умови для розвитку креативної, самостійної, творчої всебічно-розвинутої дитини. Освітньо-виховні завдання частково вирішуються завдяки створенню в групах міні-музеїв, де провідна роль екскурсовода належить дитині.

Виконуючи вимоги Базового компоненту з варіативної частини у дитячому закладі за згодою батьків ведеться гурток «Абетка шахів». Доведено, що гра у шахи сприяє активізації у дитини процесів пізнання та самопізнання. Активна взаємодія дітей під час гри викликає у кожного з них потребу адекватніше сприймати себе самого та своїх однолітків, а це, у свою чергу, стимулює розвиток самооцінки, саморегуляції та самоконтролю, допомагає дітям з порушенням зору розвивати такі психічні процеси, як зорове та слухове сприйняття, сприйняття форми предметів, кольору і контрасту, величини предметів, орієнтування.

Педагогічний колектив нашого закладу налаштований і надалі працювати в обраному напрямку, вдосконалюючи розвивальне середовище, методичне забезпечення, корекційно-відновлювальний супровід освітнього процесу. 

VII. Створення безпечних умов для учасників

навчально-виховного процесу.

Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту», «Про охорону праці», «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в закладах освіти», «Інструкції по організації охорони життя і здоров‘я дітей в дошкільних навчальних закладах», Правил пожежної безпеки в Україні , Положення про дошкільний навчальний заклад, Статуту ДНЗ, затверджених заходів в дошкільному закладівпроваджується державна політика в галузі охорони праці, яка базується на принципах пріоритету життя і здоров'я працівників та дітей відповідно до створення безпечних умов праці, навчання та виховання.

Діяльність працівників закладу регламентується їх посадовими інструкціями, які затверджуються завідувачем, а також інструкціями з охорони праці, які розроблені відповідно до «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».

В будівлі дошкільного закладу розміщені план-схеми евакуації учасників навчально-виховного процесу, затверджені завідувачем; звільнені від сторонніх предметів шляхи евакуації, аварійні виходи; обладнані куточки з питань безпеки життєдіяльності. Завідувачем ДНЗ розробляються плани заходів щодо поліпшення безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу, профілактики випадків пожежі, побутового травматизму, забезпечення виконання санітарно-гігієнічних норм.

Щорічно оформляються акти готовності дошкільного закладу до роботи в поточному навчальному році, проводиться замір опору ізоляції освітлювальної та силової електромереж, заземлення з оформленням акту.

Адміністрація та працівники постійно слідкують за дотриманням безпечних умов перебування дітей в дошкільному закладі, профілактикою дитячого травматизму.

Робота педагогів орієнтована на виконання вимог Базового Компоненту дошкільної освіти щодо формування у дошкільників безпечних навичок життєдіяльності, виховання у дітей почуття свідомого та обов’язкового виконання у повсякденному житті встановлених правил і норм поведінки.

З метою формування безпечних навичок поведінки у дітей, їх батьків, працівників закладу систематично проводяться «Тижні безпеки життєдіяльності», спеціально організовані заняття, розваги, виставки дитячих робіт, бесіди, консультації. В закладі впорядковано необхідну кількість наочного та дидактичного матеріалу для формування та закріплення у дітей знань про безпечну поведінку.

Випадків травмування дітей та працівників за останні три роки не зареєстровано.

У закладі в наявності  протипожежний інвентар, пожежний  щиток, в достатній кількості вогнегасників, діє автоматична пожежна сигналізація. 

Проводиться профілактична робота з перевірки протипожежного стану приміщень, стану готовності засобів пожежогасіння та дотримання учасниками навчально-виховного процесу правил техніки безпеки.

Відповідно Закону України «Про охорону праці», наказів Міністерства охорони здоров‘я України «Про порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій», власного Статуту обов’язковим для усіх категорій працівників дошкільного закладу є проходження щорічних медичних оглядів. Попередні медичні огляди – обов’язкова умова при прийомі на роботу в дошкільний заклад працівників різних категорій: педагогів, обслуговуючого персоналу. Адміністрація контролює дотримання термінів проходження медичних оглядів працівниками.

VІІI. Організація харчування дітей.

Харчування в дошкільному закладі організоване згідно з Інструкцією щодо організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах, спільного наказу МОН і МОЗ України «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів», Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах.

При організації харчування у закладі виконуються всі вимоги щодо обладнання, утримання харчоблоку згідно існуючих санітарних правил та норм, а також інструкції з охорони праці при роботі на харчоблоці.

Відповідно до Інструкції ведеться документація з організації харчування, яка пронумерована, прошнурована, скріплена печаткою: журнал обліку і аналізу виконання норм харчування, журнал бракеражу сирої та готової продукції. В наявності картотека страв, орієнтовні двотижневі, сезоні меню, погоджені із держсанепідслужбою, щоденна меню-розкладка,  згідно примірного двотижневого меню.

Харчоблок, допоміжні приміщення та обладнання відповідають вимогам державних Санітарних норм та правил.

Технологічне обладнання, інвентар, посуд, які використовуються при приготуванні їжі, промарковані, зберігаються й використовуються окремо для сирої та готової продукції.

Працівники харчоблоку ознайомлені з нормативними документами щодо організації харчування, дотримуються технологічних вимог приготування страв.

На харчоблоці встановлена примусова вентиляція у гарячому цеху. Харчоблок має достатньо обладнання: 2 газові плити: промислова та побутова, які потребують термінової заміни на електричні, газова духова шафа, холодильник, електром'ясорубка, ваги, столи, ванни для миття посуду та інший кухонний інвентар.

Технологічне обладнання, інвентар, посуд,  для  приготування їжі, промарковані, зберігаються й використовуються окремо для сирої та готової продукції.

Працівники харчоблоку ознайомлені з нормативними документами щодо організації харчування, дотримуються їх вимог.

Для належного контролю за харчуванням дітей наказом створено бракеражну комісію. Всі продукти, які постачаються в заклад, приймаються цією комісією, зберігаються в коморі відповідно до санітарних вимог, дотримуються термінів реалізації продуктів. Комісія контролює продукти харчування, що надходять до закладу, супровідні документи, які свідчать про їх походження та якість (накладні, сертифікати відповідності, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи), постачання на спеціальних машинах при наявності документів: санітарного паспорта на машину, санітарної книжки експедитора та постачальника. Щоденно  ведеться облік продуктів харчування.

В дошкільному закладі організоване 3-разове харчування.

Один раз на 10 днів у закладі контролюється  виконання державних норм видачі харчів на одну дитину та при необхідності проводиться корекція харчування. Не стовідсотково виконуються натуральні норми харчування.

Контроль за харчуванням у дошкільному навчальному закладі здійснюється завідувачем.

Належна увага приділяється культурі прийому їжі. Культурно-гігієнічні навички у дітей під час організації харчування сформовані на достатньому рівні.

Питання харчування заслуховується на педрадах, засіданнях ради дошкільного закладу, виробничих нарадах. За результатами лабораторного контролю за якістю харчування випадків неякісного приготування страв не зафіксовано.

IX. Надання соціальної підтримки дітям пільгових категорій.

На початок навчального року було складено банк даних та надано до департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради списки дітей пільгових категорій.  На підставі поданих підтверджуючих документів було видано наказ про забезпечення цих дітей пільгами в оплаті за харчування.

Х. Роль навчального закладу у житті територіальної громади

та його суспільна оцінка батьківською громадськістю,

громадськими об’єднаннями.

Робота з батьківською громадськістю в дошкільному закладі проводиться у відповідності до Закону України «Про дошкільну освіту», Конвенції про права дитини, Положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу.

Батьки є активними учасниками освітньо-виховного процесу дошкільного закладу, роблять вагомий внесок у благоустрій закладу, його розвивальне середовище. 

В річні завдання закладу завжди включені питання щодо взаємодії з сім‘єю, про надання допомоги батькам з питань виховання та розвитку дітей.

Ефективними формами роботи з батьками вважаються батьківські збори, семінари-практикуми, сумісні свята, інформаційні куточки.

Батьки приймають участь у загальних зборах колективу. Представники батьків включені до ради дошкільного закладу, яка працює впродовж року згідно плану та виконує надані їй повноваження.

В дошкільному закладі створено батьківський комітет, на засіданнях якого розглядаються питання харчування дітей, співпраці родин й дошкільного закладу, питання з охорони життя й здоров'я дітей. Прийом благодійних внесків здійснюється виключно на добровільній основі з обов’язковим оформленням відповідної документації та відображенням у бухгалтерському обліку. Матеріальні цінності в установі обліковуються за місцем їхнього знаходження у матеріально-відповідальних осіб, призначених наказом завідувача. В інформаційних куточках для батьків щоквартально розміщуються звіти щодо використання благодійних внесків.

У батьківських куточках груп розміщується інформація спеціалістів щодо виховання та навчання дітей з вадами зору.

В мережі Інтернет створено сайт дошкільного закладу, на якому висвітлюється перебіг подій у закладі.